Forretningsbetingelser

Version 1.0

Gyldighed

Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende betingelser for samhandel med Sikringsinfo ApS. Du opfordres derfor til at læse disse grundigt. Enhver fravigelse fra standardforretningsbetingelserne skal særskilt være skriftligt bekræftet af Sikringsinfo ApS. Sikringsinfo ApS kan kontaktes på nedenstående

Sikringsinfo ApS
CVR. nr. 38 81 73 45
Gl. Clausholmvej 6
8960 Randers SØ
E-mail: kundeservice@sikringsinfo.dk
Tlf.: 71 991 992

Generelt

Sikringsinfo.dk er en formidlingstjeneste, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem anlægsejere, sikringsleverandører, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og skadebehandlere. Sikringsinfo.dk formidler på baggrund heraf data om sikringsforhold mellem aktørerne på siden. Ethvert ansvar for indhold på tjenesten, eller materialer udstedt gennem tjenesterne, påhviler alene den, som har gjort dette data tilgængeligt på tjenesten.

Enhver brug af tjenester levereret af Sikringsinfo ApS, herefter benævnt Sikringsinfo, skal ske på en sådan måde, at brugen heraf ikke forstyrrer tjenesten og andre brugere heraf. Ligeledes må adgang eller forsøg herpå alene ske på den af Sikringsinfo anviste måde. Brugen af førnævnte tjenester skal ske i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser. I tilfælde af overtrædelse af Sikringsinfos politikker, vilkår, ved generelt misbrug eller overtrædelse af love og bestemmelser samt ved undersøgelse af mulig overtrædelse, forbeholder Sikringsinfo sig retten til at stoppe adgangen til tjenesten øjeblikkelig og uden varsel.

Ved brugen af tjenester leveret af Sikringsinfo gives brugeren ikke ejerskab over immaterielle rettigheder. Brugeren må således ikke videregive, benytte eller på anden måde bruge indhold fra Sikringsinfos tjenester, medmindre der foreligger skriftlig aftaler herom med Sikringsinfo ApS. Enhver accept, om brug af indhold fra tjenester, er betinget af, at Sikringsinfos logo eller dennes tjenestes logo fremgår tydeligt af materialet. Det er ikke tilladt, at fjerne, ændre eller på anden måde skjule meddelelser på dokumenter udstedt fra en af Sikringsinfos tjenester.

Ved brug af Sikringsinfos tjenester er brugeren til enhver tid forpligtiget til at oplyse valid og gyldig e-mailadresse og bopælsadresse eller virksomhedsadresse. Brugeren accepterer, at enhver korrespondance i relation til samarbejdet kan gennemføres ved brug af e-mail til den af brugeren oplyste e-mailadresse.

Ved accept af nærværende forretningsbetingelser accepterer det, at Sikringsinfo ApS og dennes tjenester må fremsende administrative meddelelser, servicemeddelelser og andre meddelelser, som er relateret til brugen af den benyttede tjeneste. Under den pågældende tjeneste kan visse af førnævnte meddelelser fravælges.

Personlige oplysninger

Af Sikringsinfos Cookie- og Privatlivspolitik fremgå det, hvorledes personlige oplysninger behandles og beskyttes, når Sikringsinfos tjenester benyttes. Ved brug af Sikringsinfos tjenester, accepteres det, at Sikringsinfo må anvende data i overensstemmelse med førnævnte Cookie- og Privatlivspolitik.

Tilgængelighed

Sikringsinfo tilstræber at sikre brugerens data bedst muligt samt adgang til alle tjenester 24 timer i døgnet. Sikringsinfo forbeholder sig retten til at foretage driftstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af vedligeholdelse af systemet, reparationer m.m. Brugeren er i alle henseende fuld ansvarlig for serverens drift og de problemer denne kan medføre, medmindre andet fremgår af særskilt aftale med Sikringsinfo. Brugeren er selv ansvarlig for backup af en egen data.

Ændring i tjenesten

Sikringsinfo arbejder kontinuerligt med udvikling og forbedring af de tilbudte tjenester. Sikringsinfo forbeholder sig derfor retten til at tilføje eller fjerne funktioner i den tilbudte tjeneste. Endvidere forbeholder Sikringsinfo sig retten til at lukke enhver tjeneste, som er udbudt af Sikringsinfo. Ved lukning af tjenester vil dette som tidsligst ske ved aftalens udløb. I særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af Sikringsinfo at lukke tjenesten før aftalens udløb, vil ethvert forudbetalt beløb blive tilbagebetalt til brugeren. Ved lukning af tjenester vil brugeren heraf, i videst muligt omfang, blive givet mulighed for at opnå adgang til egne data.

Brug

Ved arkivering af data på en af Sikringsinfo tjenester, er det til enhver tid brugerens ansvar at sikre gyldigheden, lovligheden af materialet, generel overholdelse af dansk lovgivning, samt at der ikke forekommer kontroversielt materiale blandt brugerens materiale. Sikringsinfo forbeholder sig retten til enerådigt at vurdere, hvorvidt materialer er af kontroversiel karakter. Ved arkivering af kontroversiel materiale kan Sikringsinfo ophæve alle indgåede aftaler med øjeblikkelig varsel. Sikringsinfo ifalder ved sådanne ophævelser ikke erstatningssvar af nogen art overfor brugeren, herunder driftstab. Brugeren må ikke placere programmer, videofiler og lydfiler til fri download. Download af sådan karakter skal være begrænset.

Brugeren må ikke benytte tjenester eget af Sikringsinfo til udsendelse af SPAM, som beskrevet i Markedsføringslovens §6a. Ved konstatering af sådanne misbrug kan Sikringsinfo ophæve alle indgåede aftaler med øjeblikkelig varsel, og stille brugeren erstatningsansvarlig overfor Sikringsinfo for eventuelle tab og sagsanlæg som følge af misbruget.

Ved brug og køb af tjenester igennem Sikringsinfo gives der som udgangspunkt fri trafik på de af brugeren købte tjenester. Der betales således ikke særskilt afgift for mængden af data på Sikringsinfos serverer. Dette er under forudsætning af, at der på den af brugeren brugte tjeneste forekommer normal trafikafvikling, som ikke er forstyrrende for trafikken for andre brugere. Sikringsinfo forbeholder sig retten til enerådigt at foretage vurdering af, hvorvidt der er forekommet unormal trafikafvikling. I tilfælde af unormal forbrug forbeholder Sikringsinfo sig retten til at lukke de af brugeren købte tjenester. Eventuelt resterende forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke til brugeren ved lukning grundet unormalt forbrug.

Ansvar Sikringsinfo arkiverer, formidler, præsenterer og strukturer data igennem sine tjenester. Sikringsinfo kan i den henseende ikke stilles til ansvar for gyldigheden, eventuelle fejl eller mangler i tjenester, dokumenter og data i øvrigt.

Brugeren accepterer at Sikringsinfo og dennes medarbejdere i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke betegnes som grov uagtsomhed, kan stilles til ansvar for gyldigheden af data, fejl og mangler i oplysninger, datatab, utilsigtet videregivelse af data til tredjepart, hackerangreb, driftstab ved brugeren, tabt avance, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, indirekte tab og følgeskader. Sikringsinfos erstatningsansvar er under alle omstændigheder økonomisk begrænset til den af brugeren seneste erlagte årlige ydelse. Måtte brugeren endnu ikke have erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Dette er ligeledes gældende ved force majeure. Force majeure foreligger såfremt Sikringsinfo eller dennes underleverandør er forhindret i opfyldelse af den indgåede aftale eller hertil knyttede aftaler som følge af offentlige restriktioner, krig, borgerkrig, import- eller eksportforhold, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende arbejdskonflikt, herunder strejke, lockout, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen. I tilfælde af force majeure hæfter Sikringsinfo ikke for sine ydelser.

Sikringsinfo kan på ingen måde holdes til ansvar for fejl, forsinkelser og afbrydelser, som måtte skyldes udefrakommende påvirkninger, fejl af tredjemand, eller på grund af anden begivenhed.

Tredjepart

Ved brug af Sikringsinfo tjenester accepterer brugeren at dennes data deles med de af brugeren valgte samarbejdspartnere. Angivelsen af samarbejdspartnere kan være opgivet af enten brugeren direkte eller af dennes samarbejdspartner. Brugernavn og adresse vil tillige være synlig for alle andre brugere, medmindre brugeren aktivt fravælger denne synlighed. Andre brugere vil blive givet mulighed for, at anmode om retten til at blive angivet som samarbejdspartner. Ved accept fra bruger vil disse efter anmodning være at betragte som samarbejdspartner, hvorved disse gives adgang til brugerens data, som omfatter samarbejdets omfang.

Fortrydelsesret

Købte ydelser tilvirkes af Sikringsinfo tjeneste i umiddelbar forlængelse af køberens bestilling. Køber accepterer på denne baggrund, at dennes returret ophører straks efter købet har fundet sted.

Abonnement

Ved indgåelse af aftale om abonnement vil prisen og aftalens periode fremgå af fakturaen.

Et hvert abonnement faktureres forud for den aftalte periode og fornyes automatisk for ny og identisk periode, medmindre Sikringsinfo har modtaget gyldig opsigelse fra brugeren senest en måned før påbegyndelse af ny abonnementsperiode.

Private brugere kan, i modsætning til erhvervsdrivende brugere, opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned, efter en binding på 5 måneder. I sådanne tilfælde refunderes forudbetalte beløb svarende til restperiode for det betalte abonnement.

Enhver opsigelse skal ske via den benyttede tjenestes kundecenter. Sikringsinfo forbeholder sig retten til at ophæve et igangværende abonnement, uden at brugeren har misligholdt aftalen. I sådanne tilfælde refunderes forudbetalte beløb svarende til restperiode for det betalte abonnement.

Betaling

Brugeren kan frit vælge mellem betaling via kreditkort, faktura eller EAN faktura. Under alle omstændigheder udsteder Sikringsinfo faktura snarest efter modtagelsen af ordren, dog senest 10 arbejdsdage efter ordremodtagelsen.

Hvor afregning sker efter leverancen har fundet sted, skal enhver betaling forfalde senest 14 dage efter fakturaringsdato. Måtte betaling ske senere end dette tidspunkt, påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Sikringsinfo er endvidere berettiget til at opkræve følgende gebyr ved genudsendelse af faktura og rykkerbreve:

  • Gebyr ved genudsendelse af faktura: DKK 150,-
  • Rykkergebyr ved første rykkerskrivelse: DKK 200,-
  • Rykkergebyr ved anden rykkerskrivelse: DKK 200,-

Betaling med faktura
Ved betaling med faktura og EAN-faktura opkræves et fakturaringsgebyr på 100,- pr. faktura.

Mislighold

Ved accept af nærværende forretningsbetingelser accepterer brugeren, at det ikke er tilladt at kopierer tjenester, ideer, sider eller anden information, som administreres af Sikringsinfo uden Sikringsinfo skriftlige samtykke. Enhver misbrug eller kopiering kan medføre øjeblikkelig lukning af brugerens abonnement uden varsling og krav om erstatning af eventuelle direkte som indirekte tab Sikringsinfo har lidt.

Manglende rettidig betaling vil medføre fremsendelse af rykkerskrivelse til den af brugeren oplyste mailadresse. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse pålægges fakturaen tidligere nævnte rykkegebyr. I tilfælde, hvor betalingen ikke har fundet sted efter anden fremsendte rykker, vil et hvert krav overgå til inkasso, hvilket kan påføre yderligere omkostning for brugeren, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, lov nr. 370 §9B stk. 3. Måtte betalingen af det skyldige beløb ikke være foretaget inden for tre måneder, vil brugerens data blive slettet.

Sikringsinfo forbeholder sig retten til at stoppe driften af den af brugeren købte tjeneste, hvis det opkrævede abonnement ikke er betalt rettidigt hvilket er senest 8 dage efter forfaldsdato. Enhver manglende betaling anses som mislighold af aftalen.

Værneting

Enhver uenighed mellem parterne om aftalens forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse for de i forretningsbetingelserne præciserede forhold og undtagelser. Enhver uenighed, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Kolding.

Ændring af betingelser

Sikringsinfo forbeholder sig retten til at ændre forretningsbetingelser og priser. Enhver ændring af forretningsbetingelser vil blive gjort tilgængelig på tjenestens hjemmeside. Eventuel prisændring vil træde i kraft fra næstkommende aftaleperiode og fremgå af fornyelsesbrevet.

Klageadgang

Ved eventuelle klager over køb af en af Sikringsinfos tjenester eller produkter, skal brugeren rette henvendelse til Sikringsinfo på kundeservice@sikringsinfo.dk. Måtte det ikke lykkes at finde en gensidig tilfredsstillende løsning, kan brugeren indgive klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: 
Sikringsinfo ApS
CVR. nr. 38817345
Gl. Clausholmvej 6
8960 Randers SØ
Tlf.: 71 991 992
E-mail: kundeservice@sikringsinfo.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

________________________________________________________________

 

Bestilt den: ____________________ Modtaget den:______________________

 

Forbrugerens navn: _______________________________________________

Forbrugerens adresse: _____________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________

Dato: _________________

 
Accept

Ved accept tilkendegiver brugeren at have læst ovenstående forretningsbetingelser og at disse accepteres som værende gældende for fremtidig samhandel med Sikringsinfo ApS.